Privacy statement

KCR gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn. Onder verwerken wordt onder andere verstaan: verzamelen, wijzigen, verwijderen en opslaan.

In onze cookieverklaring lees je van welke cookies gebruik wordt gemaakt op onze website.

Identiteit van de onderneming

Wanneer er in dit statement gesproken wordt over ‘wij’ of ‘ons’ dan refereren we aan Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR), de verantwoordelijke verwerker van persoonsgegevens.

Van wie verwerkt KCR persoonsgegevens?

KCR verwerkt (persoons)gegevens die jij ter beschikking hebt gesteld, maar we verwerken ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet. We verwerken gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

 • Klanten
 • Cursisten
 • Sollicitanten en vrijwilligers
 • Externe medewerkers
 • Leveranciers
 • Zakelijke partners
 • Bezoekers van de website

Welke persoonsgegevens verwerkt KCR?
KCR verwerkt voor diverse doeleinden, verschillende persoonsgegevens. De meest voorkomende gegevens zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Zakelijke gegevens (KvK-nummer, btw-nummer)
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookies of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons)
 • Beeld- en geluidsmateriaal
 • Surf- en klikgedrag

Voor welke doeleinden verwerkt KCR jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens die worden verwerkt, gebruikt KCR voor de bedrijfsvoering, voor het naar behoren uitvoeren van de wettelijke taken en plichten en voor het uitvoeren van de (eventuele) overeenkomst. De belangrijkste processen en bijbehorende doelen waarvoor KCR persoonsgegevens verwerkt zijn:

Professionalisering
Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met cursisten en klanten, relatiebeheer en marketing, evalueren activiteiten en dienstverlening.


Cultuureducatie
Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met scholen en instellingen, relatiebeheer en marketing, evalueren activiteiten en dienstverlening.

Algemeen
Werving en selectie van nieuwe medewerkers, klachtenprocedures, financiële administratie, archivering, accountantscontrole, uitvoering van een overeenkomst.

Gebruik van beeldmateriaal (foto’s en films)
KCR laat regelmatig reportages maken van workshops, voorstellingen en uitvoeringen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van KCR.

In alle gevallen wordt aan eventuele betrokkenen toestemming gevraagd om te fotograferen. Het is te alle tijden mogelijk bezwaar te maken tegen het gebruik van bepaald beeldmateriaal. Je kunt dit kenbaar maken per mail via info@kc-r.nl. Tijdens evenementen of andere openbare gelegenheden die KCR organiseert of waar KCR opnames maakt, informeren wij de aanwezigen over beeld- en geluidopnames die worden gemaakt.

Kinderen
Voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen (tot 16 jaar) gelden in de AVG aparte regels. KCR verwerkt enkel beeldmateriaal van kinderen voor publiciteitsdoeleinden (met toestemming). KCR gaat geen overeenkomsten aan met minderjarigen.

Geven en intrekken van toestemming
Voor het uitvoeren van een aantal activiteiten zijn jouw persoonlijke gegevens noodzakelijk. Denk hierbij aan het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst en de financiële afhandeling daarvan.

In bepaalde gevallen vragen wij om toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven, deelname aan een evaluatie of het maken van beeldmateriaal). We lichten toe voor welke doeleinden we je gegevens gebruiken. Je kunt de gegeven toestemming altijd weer intrekken of je voorkeuren aanpassen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
KCR bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor sommige persoonsgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn.

Hoe kun je jouw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan KCR via info@kc-r.nl. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen, dit is alleen mogelijk voor zover KCR nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen (zoals de wettelijke bewaartermijnen) en de overeenkomst nog kan uitvoeren die wij met jou zijn aangegaan.
Zijn er wijzigingen in jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld vanwege verhuizing of omdat je een nieuw telefoonnummer hebt) dan kun je dit, net als voorheen, aangeven via info@kc-r.nl.

Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van jouw gegevens
KCR gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. KCR neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past KCR beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte.

Webanalyse en Cookies
KCR meet en analyseert het klikgedrag van bezoekers van de website ten behoeve van de kwaliteit van onze digitale dienstverlening. Hiervoor gebruiken we functionele en analytische cookies. KCR gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen.

Gegevensdeling met derden
In opdracht van KCR kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. KCR maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

We gaan verwerkingovereenkomsten aan met partners om te garanderen dat ze voldoen aan de hoogste vertrouwelijkheidniveaus en aanbevolen procedures op het gebied van privacy- en beveiligingsnormen. We evalueren deze procedures en normen regelmatig.

Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd of verkocht. KCR kan jouw (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor hebt gegeven, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer KCR daartoe een wettelijke verplichting heeft.

KCR verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De categorieën van derden waarmee KCR gegevens deelt zijn:

 • Overheidsinstanties, zoals Gemeente Rotterdam, Belastingdienst
 • Samenwerkingspartners, zoals Museum Rotterdam en SKVR
 • Software leveranciers (o.a. Noorda, W3S)

Privacybeleid van derden
Op de website van KCR zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot KCR behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren daarom, je altijd op de hoogte te laten stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen en contact
Heb je naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@kc-r.nl.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 12 juni 2018.

Op onze website www.kc-r.nl/privacy vind je altijd de meest actuele versie.

Welkom op onze website!

KCR maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring. Je hebt ook de keuze voor 'minimaal', als je dit liever niet hebt.